Đảng Bộ

ĐẢNG BỘ – CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG VÀ CHẶNG ĐƯỜNG HƠN 40 NĂM QUA

Cùng với việc thành lập Trường, tổ chức Đảng của Nhà trường cũng được hình thành ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975). Lúc đầu là Chi bộ, đồng chí Phan Tấn Thạnh được cử làm Bí thư Chi bộ. Đến khóa học thứ hai, năm học 1976 – 1977, Thành ủy Thành phố Sài Gòn – Gia Định ra Quyết định thành lập Liên chi bộ Đảng Nhà trường. Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ I được tổ chức vào ngày 20/10/1977 với tổng số 176 đảng viên; trong đó phần lớn đảng viên là bộ đội, cán bộ được cử đi học, chỉ có 24 đảng viên là cán bộ, giáo viên – công nhân viên của Trường.

Trên những chặng đường phát triển, từ thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng bộ cho đến thế hệ đảng viên trẻ hiện nay luôn xứng đáng với sự tin yêu của học sinh, của xã hội cũng như sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước.

● ● ●

Đại hội Đảng bộ lần thứ I (1977–1979) được tổ chức vào ngày 26/10/1977. Lúc đó Đảng bộ có 176 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên là CB – GV – CNV. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng to lớn: ổn định mọi hoạt động của Nhà trường trong thời gian đầu sau giải phóng với rất nhiều khó khăn, phức tạp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi ủy gồm 06 cán bộ – công nhân viên và 01 học sinh, được phân công như sau:

 • Đồng chí Nguyễn Văn Su: Bí thư, Phó Hiệu trưởng – phụ trách chung
 • Đồng chí Phan Tấn Thạnh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng – phụ trách cơ sở II
 • Đồng chí Nguyễn Văn Năm: Liên chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng – phụ trách giáo vụ
 • Đồng chí Dương Cao Thăng: Liên chi ủy viên, Thư ký Công đoàn, Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị.
 • Đồng chí Lê Huy Thông: Liên chi ủy viên, phụ trách công tác văn phòng Đảng
 • Đồng chí Nguyễn Văn Đồng: Liên chi ủy viên, Trưởng Phòng Tài vụ

Đại hội Đảng bộ lần thứ II (1979–1983) được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/07/1979. Lúc đó Đảng bộ có 86 đảng viên, trong đó có 15 nữ, 07 đảng viên dự bị, 25 đảng viên là CB – CNV (trong đó có 06 nữ). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 07 đồng chí, được phân công như sau:

 • Đồng chí Nguyễn Văn Năm: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Trần Minh Chưởng: Phó Bí thư, Trưởng Phòng Tổ chức
 • Đồng chí Nguyễn Văn Su: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Phan Tấn Thạnh: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Nhu: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Huệ: Đảng ủy viên, Trưởng ban kiểm tra
 • Đồng chí Trần Mộng Lang: Đảng ủy viên, Thư ký Công đoàn Trường

Đại hội Đảng bộ lần III (1983–1986) được tổ chức vào ngày 03/06/1983. Đây là Đại hội có sự thay đổi lớn, Đảng bộ Trường chuyển thành Chi bộ do số lượng đảng viên giảm, chỉ còn 10 đồng chí; tổng số đảng viên trong Đảng bộ lúc đó là 57, trong đó có 21 đảng viên dự bị. Đại hội có sự tham dự của 55 đảng viên và đã bầu Ban chấp hành gồm 5 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương: Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Văn Su: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Văn Năm: Chi ủy viên, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Huệ: Chi ủy viên, phụ trách kiểm tra
 • Đồng chí Nguyễn Cương: Chi ủy viên, phụ trách Đoàn thể

Đại hội Chi bộ lần IV (1986–1989) được tổ chức vào ngày 20/09/1986. Đây là thời kỳ có nhiều thay đổi về nhiệm vụ của Trường, số lượng CB – CNV giảm nhiều, số đảng viên của Chi bộ lúc đó là 12, trong đó có 01 đảng viên dự bị. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 là học sinh:

 • Đồng chí Trần Minh Chưởng: Bí thư, Trưởng Phòng Tổ chức
 • Đồng chí Nguyễn Cương: Phó Bí thư, Trưởng Phòng Công tác – Chính trị
 • Đồng chí Nguyễn Văn Năm: Chi ủy viên, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Đặng Văn Niêm: Chi ủy viên, Trưởng ban Ngoại ngữ

Đại hội Chi bộ lần V (1989–1991) được tổ chức vào ngày 05/01/1989. Tổng số đảng viên Chi bộ lúc bấy giờ là 21 đồng chí, trong đó có 13 đảng viên CB – CNV, 08 đảng viên là học sinh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Trần Văn Quý: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Cương: Phó Bí thư
 • Đồng chí Trần Minh Chưởng: Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Đại hội Chi bộ lần VI (1991–1994) là đại hội có nhiều biến động nhất, được tổ chức thành hai vòng: vòng 1 vào ngày 08/06/1990 với tổng số đảng viên là 35 đồng chí, gồm 20 đồng chí là cán bộ – công nhân viên, 15 đồng chí là học sinh; vòng 2 vào ngày 30/12/1991 còn có 19 đảng viên tham dự, một số đảng viên là học sinh đã ra trường. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Trần Minh Chưởng: Bí thư, Phó Hiệu trưỏng
 • Đồng chí Nguyễn Cương: Phó Bí thư
 • Đồng chí Trần Văn Quý: Chi ủy viên, Hiệu trưởng

Đại hội Chi bộ lần VII (1994 –1996) được tổ chức vào ngày 09/09/1994, có 18 đảng viên tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Trần Văn Quý: Phó Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Chi ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo.

Đại hội Chi bộ lần VIII (1996–1998) được tổ chức vào ngày 22/01/1996, có 16 đảng viên tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Trần Văn Quý: Phó Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Đại hội Chi bộ lần IX (1998–2000) được tổ chức vào ngày 28/08/1998, có 18 đảng viên tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Mai Thị Năm: Chi ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức.

Đại hội Chi bộ lần X (2000–2002) được tổ chức vào ngày 12/09/2000, có 19 đảng viên tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Chi ủy viên, Trưởng Bộ môn Khoa học xã hội

Đại hội Chi bộ lần XI (2003–2005) được tổ chức vào ngày 03/03/2003. Lúc đó số đảng viên của Chi bộ là 17, có 02 đảng viên dự bị; có 16 đảng viên tham dự Đại hội, trong đó có 05 đảng viên nữ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Chi ủy viên, Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội

Đại hội Chi bộ lần XII (2005 – 2010) được tổ chức vào ngày 09/08/2005. Lúc đó Chi bộ có 24 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên dự bị, có 01 đảng viên là học sinh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Đào Ngọc Luyến: Chi ủy viên, Trưởng Phòng Công tác Chính trị.

Do số lượng đảng viên tăng lên và để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, ngày 01/09/2008, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đã có Quyết định số 476/QĐ-TV nâng cấp Chi bộ cơ sở Trường thành Đảng bộ cơ sở Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh.


Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ, được tổ chức vào ngày 10/03/2009, đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Cương: Bí thư, Hiệu trưởng
 • Đồng chí Dương Công Minh: Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Đào Ngọc Luyến: Đảng ủy viên
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn: Đảng ủy viên
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Đảng ủy viên

Đại hội Đảng bộ lần XIII (2010 – 2015) được tổ chức vào ngày 31/05/2010, lúc đó Đảng bộ có 36 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên dự bị, 15 đảng viên nữ. Tham gia Đại hội có 32 đồng chí; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí:

 • Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
 • Đồng chí Đào Ngọc Luyến: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
 • Đồng chí Phạm Ngọc Miên: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Quản trị – Thiết bị
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Long: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Vy: Đảng ủy viên, Trưởng Bộ môn Vật lý

Đại hội Đảng bộ lần XIV (2015 – 2020) được tổ chức vào ngày   30/05/2015. Lúc đó Đảng bộ có 34 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên dự bị, 15 đảng viên nữ. Tham gia Đại hội có 33 đồng chí; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí:

 • Đồng chí Lê Hữu Thức: Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư: Phó Bí thư Đảng ủy,Trưởng Bộ môn Toán
 • Đồng chí Trần Trung Thiện: Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị
 • Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung: Đảng ủy viên, Trưởng Bộ môn Vật lý
 • Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thủy: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tài vụ

● ● ●

Hiện nay Đảng bộ có 31 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên học sinh gồm, sinh hoạt trong 3 chi bộ trực thuộc Chi bộ 1, Chi bộ 2 và Chi bộ 3.

Chi bộ 1 phụ trách các Bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ và Khoa học Xã hội. Chi bộ 2 phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị, Phòng Quản trị – Thiết bị, Phòng Đào tạo và Ban quản lý Ký túc xá. Chi bộ 3 phụ trách phòng Tài vụ.

Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh luôn tự hào là cơ sở Đảng “trong sạch – vững mạnh” qua các chặng đường hình thành và phát triển, luôn xứng đáng với vai trò “Hạt nhân chính trị” trong Nhà trường.

ĐẢNG BỘ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.