Ban Giám hiệu

Với nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Trường, Ban Giám Hiệu Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm có các thành viên sau đây:

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

ThS. Lê Hữu Thức
lhthuc@amc-pacer-registry.com

 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thị MinhThư
ntmthu@amc-pacer-registry.com

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.